دوره کمک حسابدار

توضیحات

دوره کمک حسابدار

آشنائي با اطلاعات مقدماتي و پايه حسابداري

آشنائي با حساب ها و ترازهاي مقدماتي حسابداري

آشنائي به نحوه کنترل کردن اسناد حسابداري و ثبت اوليه اسناد حسابداري

آشنائي با حقوق و دستمزد و تنظيم مقدماتي ليست حقوق و بيمه

انجام پروژه هاي عملي با نرم افزار حسابداري در سه جلسه سه ساعته

جمع ساعت : 21 ساعت

فهرست