دوره حسابدار خدماتي بازرگاني

توضیحات

دوره حسابدار خدماتي بازرگاني

نحوه اجراي کدينگ کل حساب ها و تهيه انواع ترازها و گزارشات مورد نياز حسابداري

جمع آوري و کنترل تمامي اسناد حسابداري و ثبت و نگهداري اطلاعات حسابداري شامل ( انبار , اموال , حقوق پرسنل , خريد و فروش با ارزش افزوده  , درآمدها و هزينه ها)

نحوه تهيه ليست ماليات ماهانه حقوق و گزارش فصلي و ارزش افزوده

انجام پروژه عملي با نرم افزار و گزارشات مالياتي حقوقي و فصلي و ارزش افزوده : 4 جلسه 3 ساعتي

جمع دوره حسابداري : 35 ساعت

دوره حسابداري پيمانکاري : 35 ساعت

دوره حسابداري توليد : 35 ساعت

فهرست