دوره حسابدار ارشد

توضیحات

دوره حسابدار ارشد

نحوه تجزيه و تحليل مالي و ارزيابي عمليات مالي و ارائه گزارش مديريتي به مديران

تهيه صورت هاي مالي و تطبيق با قوانين مالي و مقرراتي و محاسباتي کشور

نحوه تهيه اظهارنامه مالياتي عملکردو کنترل گزارش هاي مالياتي حقوق , ارزش افزوده و فصلي

نحوه بستن حساب ها و کنترل سر فصل ها

نحوه رسيدگي به اختلاف بين حساب هاي شرکت و اشخاص

نحوه مديريت دارئي و منابع مالي و نظارت بر عملکردمالي مجموعه

نحوه برخورد با سازمان بيمه و اداره ماليات در مسائل بيمه و ماليات سرکت

انجام پروژه عملي با نرم افار حسابداري و سيستم هاي گزارشي و مالياتي : 5 جلسه 3 ساعته

جمع دوره حسابدار ارشد : 40 ساعت

دوره حسابدار ارشد پيمانکاري: 40 ساعت

دوره حسابدار ارشد توليد : 40 ساعت

فهرست